14 янва­ря. Свя­ти­тель Васи­лий Вели­кий, архи­епи­скоп Кеса­рии Каппадокийской

Тро­парь, глас 1 Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, /​я́ко прие́мшую сло́во твое́, /​и́мже боголе́пно научи́л еси́, /​есте­ство́ су́щих уясни́л еси́, /​челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, /​ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, /​моли́ Хри­ста́ Бо́га...

14 янва­ря. По пло­ти обре­за­ние Гос­по­да Бога и Спа­си­те­ля наше­го Иису­са Христа

На вось­мой день после Сво­е­го Рож­де­ства Гос­подь наш Иисус Хри­стос, по вет­хо­за­вет­но­му зако­ну, при­нял обре­за­ние, уста­нов­лен­ное для всех мла­ден­цев муж­ско­го пола в зна­ме­ние Заве­та Бога с пра­от­цем Авра­амом и его потом­ка­ми (Быт.17,10 – 14;...