4 сен­тяб­ря. Муче­ни­ки Ага­фо­ник, Зотик, Фео­пре­пий (Бого­леп), Акин­дин, Севе­ри­ан, Зинон и про­чие с ними.
Муче­ни­ки Ага­фо­ник, Зотик, Фео­пре­пий (Бого­леп), Акин­дин, Севе­ри­ан, Зинон и про­чие при­ня­ли смерть за Хри­ста во вре­мя прав­ле­ния импе­ра­то­ра Мак­си­ми­а­на (284 – 305). Муче­ник Ага­фо­ник про­ис­хо­дил из знат­но­го рода Гип­па­си­е­ва, жил в Нико­ми­дии. Све­ду­щий в Свя­щен­ном Писа­нии, он обра­тил…

Муче­ни­ки Ага­фо­ник, Зотик, Фео­пре­пий (Бого­леп), Акин­дин, Севе­ри­ан, Зинон и про­чие при­ня­ли смерть за Хри­ста во вре­мя прав­ле­ния импе­ра­то­ра Мак­си­ми­а­на (284 – 305). Муче­ник Ага­фо­ник про­ис­хо­дил из знат­но­го рода Гип­па­си­е­ва, жил в Нико­ми­дии. Све­ду­щий в Свя­щен­ном Писа­нии, он обра­тил к вере во Хри­ста мно­гих языч­ни­ков, в том чис­ле и само­го пер­вен­ству­ю­ще­го чле­на Сена­та (прин­цеп­са).

Комит Евтол­мий, послан­ный в Пон­тий­скую (При­чер­но­мор­скую) стра­ну, в мест­но­сти Кар­пен рас­пял уче­ни­ков хри­сти­а­ни­на Зоти­ка, отка­зав­ших­ся при­не­сти жерт­ву идо­лам, а само­го Зоти­ка взял с собой. В Нико­ми­дии Евтол­мий схва­тил муче­ни­ка Ага­фо­ни­ка (с прин­цеп­сом), Фео­пре­пия, Акин­ди­на и Севе­ри­а­на. После истя­за­ний Евтол­мий повел муче­ни­ков во Фра­кию на суд импе­ра­то­ра, но по доро­ге, в мест­но­сти Пота­ма, умерт­вил муче­ни­ков Зоти­ка, Фео­пре­пия и Акин­ди­на, кото­рые не мог­ли далее идти за колес­ни­цей пра­ви­те­ля из-за полу­чен­ных ими во вре­мя истя­за­ний ран. Муче­ник Севе­ри­ан был умерщ­влен в Хал­ки­доне, а муче­ник Ага­фо­ник с дру­ги­ми усе­че­ны мечом, по при­ка­зу импе­ра­то­ра, в Силиврии.

Мощи муче­ни­ка Ага­фо­ни­ка в церк­ви в честь его име­ни в 1200 году в Кон­стан­ти­но­по­ле видел рус­ский палом­ник Анто­ний. В ХIV веке архи­епи­скоп Сили­врий­ский Фило­фей посвя­тил муче­ни­ку Ага­фо­ни­ку похваль­ное слово.

Тро­парь, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди, /​во страда́ниих свои́х вен­цы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: /​иму́ще бо кре́пость Твою́, /​мучи́телей низложи́ша, /​сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости. /​Тех моли́твами /​/​спа­си́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 1

Зва́ние благо́е стяжа́в, богому́дре, /​муже́й лука́вых отврати́лся еси́ ве́ры, /​не убоя́вся мук, Агафони́че сла́вне, /​те́мже благи́м был еси́ насле́дник /​и прия́л еси́ со стра́ждущими с тобо́ю /​/​досто́йныя венцы́.

Вели­ча­ние

Велича́ем тя, /​страстоте́рпче святы́й Агафони́че, /​и чтим честна́я страда́ния твоя́, /​я́же за Хри­ста́ /​/​претерпе́л еси́.

В этот день свя­тая Цер­ковь так­же празд­ну­ет память:

Свя­щен­но­му­че­ни­ка Афа­на­сия, епи­ско­па Тар­са Кили­кий­ско­го (ок. 270 – 275), пре­по­доб­ной Анфу­сы (ок. 298) и слуг ее, муче­ни­ков Хари­си­ма и Нео­фи­та (ок. 270 – 275). Муче­ни­ков Евла­лии девы (ок. 303); Фелик­са (ок. 303); Ири­нея, Ора и Оро­п­са. Бла­го­вер­ной цари­цы Ари­ад­ны (IV‑V). Свя­той Фео­до­ры в Кси­ро­цир­ке. Пре­по­доб­ных Бого­ле­па Углеч­ско­го (XVI); Иса­а­кия I Оптин­ско­го (1894).Священномучеников Мака­рия (Гне­ву­ше­ва), епи­ско­па Орлов­ско­го, Иоан­на (Бояр­ши­но­ва) и Алек­сия (Нау­мо­ва) пре­сви­те­ров, Перм­ских (1918); Фео­до­ра (Смир­но­ва), епи­ско­па Пен­зен­ско­го и с ним Васи­лия (Смир­но­ва) и Гав­ри­и­ла (Архан­гель­ско­го) пре­сви­те­ров, Пен­зен­ских (1937); Иоан­на (Тро­ян­ско­го), епи­ско­па Вели­ко­лук­ско­го, Алек­сия (Орло­ва), архи­епи­ско­па Омско­го, Алек­сандра (Рать­ков­ско­го), Миха­и­ла (Любер­це­ва) пре­сви­те­ров, Твер­ских (1937); Фео­до­ра (Маля­ров­ско­го) пре­сви­те­ра, пре­по­доб­но­му­че­ни­ков Ила­ри­о­на (Цури­ко­ва), Иоан­на (Лабы) и Иеро­фея (Глаз­ко­ва) иеро­мо­на­хов, Чим­кент­ских (1937). Свя­щен­но­му­че­ни­ка Гораз­да, епи­ско­па Богем­ско­го, Серб­ско­го (1942). Ико­ны Божи­ей Мате­ри Гру­зин­ской (1650).

Фотографии

Икона Пресвятой Богородицы «Почаевская»

Ис­то­рия этой чу­до­твор­ной ико­ны Бо­го­ма­те­ри нераз­рыв­но свя­за­на с По­ча­ев­ским мо­на­сты­рём в честь Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (Укра­и­на). На го­ре, где ныне рас­по­ло­же­на Успен­ская По­ча­ев­ская лав­ра, в 1240 го­ду по­се­ли­лись два ино­ка.

Расписание богослужений

Помочь нашему храму

Написать письмоПомощь храму