4 октяб­ря. Пре­по­доб­ный Иосиф Зао­ни­ки­ев­ский, Воло­год­ский чудотворец
Пре­по­доб­ный Иосиф Зао­ни­ки­ев­ский, в миру Ила­ри­он, бла­го­че­сти­вый кре­стья­нин из дерев­ни Обу­хо­во Кубен­ской окру­ги Воло­год­ской губер­нии. Дол­гое вре­мя он стра­дал болез­нью глаз и усерд­но молил о помо­щи Гос­по­да, Пре­свя­тую Бого­ро­ди­цу и свя­тых угод­ни­ков, в осо­бен­но­сти свя­тых бес­среб­ре­ни­ков…

Пре­по­доб­ный Иосиф Зао­ни­ки­ев­ский, в миру Ила­ри­он, бла­го­че­сти­вый кре­стья­нин из дерев­ни Обу­хо­во Кубен­ской окру­ги Воло­год­ской губер­нии. Дол­гое вре­мя он стра­дал болез­нью глаз и усерд­но молил о помо­щи Гос­по­да, Пре­свя­тую Бого­ро­ди­цу и свя­тых угод­ни­ков, в осо­бен­но­сти свя­тых бес­среб­ре­ни­ков Кос­му и Дами­а­на. Молит­ва его была услы­ша­на, и в 1588 году, по откро­ве­нию свя­то­го Кос­мы, пре­по­доб­ный Иосиф нашел в лесу, в боло­ти­стом месте, ико­ну Божи­ей Мате­ри, от кото­рой полу­чил исце­ле­ние. В бла­го­дар­ность пре­по­доб­ный рас­чи­стил лес­ные дебри на месте явле­ния чудо­твор­ной ико­ны и постро­ил часов­ню, в кото­рой поста­вил ико­ну. Сам он посе­лил­ся рядом, при­няв ино­че­ский образ с име­нем Иосиф. Впо­след­ствии, по бла­го­сло­ве­нию свя­ти­те­ля Анто­ния, епи­ско­па Воло­год­ско­го, на месте подви­гов Иоси­фа воз­ник­ла Зао­ни­ки­ев­ская оби­тель, назван­ная так по име­ни раз­бой­ни­ка Ани­ки, неко­гда оби­тав­ше­го в этом лесу. Когда оби­тель рас­ши­ри­лась и чис­ло ино­ков воз­рос­ло, по сове­ту пре­по­доб­но­го Иоси­фа, игу­ме­ном был избран Анто­ний. Сам он по сми­ре­нию не при­нял насто­я­тель­ства и, скры­вая от дру­гих свои стро­гие подви­ги, вос­при­нял юрод­ство Хри­ста ради, ноча­ми сто­ял на молит­ве в сво­ей часовне, в жесто­кие моро­зы ходил босой.

Пре­по­доб­ный Иосиф пре­ста­вил­ся 21 сен­тяб­ря 1612 года, в воз­расте 83 лет и был погре­бен в осно­ван­ной им обители.

Тро­парь, глас 5

Смиренному́дрием наказа́ние благоду́шне прие́мля, /​и́же от Небе́с неизрече́нный дар прия́ти сподо́бился еси́, /​и, в пло́ти сый, безпло́тен в служе́нии свое́м /​к Богома́тери трудолю́бне подвиза́вся, /​те́мже и пусты́ню мно́жительну устро́ил еси́, /​благоухищре́нным же юро́дством от челове́ческия сла́вы избежа́в. /​Сего́ ра́ди Всевы́шний Мздовозда́тель /​в коне́ц ве́ка сего́ сугу́бо тя просла́ви, /​и гроб твой святы́й точе́нием чуде́с обогати́ся, /​Того́ у́бо моли́, преподо́бне о́тче наш Ио́сифе, /​/​дарова́ти нам отпуще́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

Вы́шних благ жела́яй, /​преоби́дел еси́ до́лу влеку́щая мудрова́ния, /​и́бо трудолюби́вое свое́ те́ло /​о́стрым власяны́м плете́нием стерл еси́, /​и бысть благоуго́ден служи́тель Богома́тери. /​Стра́ждущим в неду́зех явля́яся, ско́ро помога́еши, /​с ве́рою притека́ющим к тебе́, неоску́дное здра́вие подая́, /​сего́ ра́ди зове́м ти: /​раз­ре­ши́ на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя, я́же к Бо́гу моли́твами твои́ми, /​началообра́зный смире́нию наста́вниче, о́тче наш Богому́дре Ио́сифе, /​/​мона́хом удобре́ние.

Вели­ча­ние

Ублажа́ем тя, /​преподо́бне о́тче Ио́сифе, /​и чтим святу́ю па́мять твою́, /​наста́вниче мона́хов /​/​и собесе́дниче а́нгелов.

Молит­ва к пре­по­доб­но­му Иоси­фу Зао­ни­ки­ев­ско­му, Воло­год­ско­му чудотворцу

О вели́кий уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче, Ио́сифе преблаже́нне, душе́ю на Небе­си́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и Тро́ичныя сла́вы наслажда́яйся, те́лом же на зем­ли́ в Боже́ственнем хра́ме почива́яй и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная источа́яй чуде­са́! При́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия ти лю́ди, и я́ко стяжа́вый дерзнове́ние у Го́спода, испро­си́ стране́ на́шей благосостоя́ние, возду́ха благорастворе́ние, зем­ли́ плодоно́сие, нам же всем, с ве́рою к тебе́ прибега́ющим и всесвяту́ю па́мять твою́ благоче́стно почита́ющим, от вся́ких бед душе́вных и теле́сных избавле́ние: я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми, путь маловре́меннаго жития́ на́шего на зем­ли́ безбе́дно соверши́м, и несконча́емый поко́й на Небе­си́ улучи́вше, просла́вим с тобо́ю ку́пно всех благи́х Пода́теля, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В этот день свя­тая Цер­ковь так­же празд­ну­ет память:

Ап. от 70 Кодра­та (ок. 130). Прп. Дани­и­ла Шуж­гор­ско­го (XVI). Свт. Димит­рия, митр. Ростов­ско­го (обрет. мощей, 1752). Сщмчч. Ипа­тия епи­ско­па и Андрея пре­св. (ок. 730 – 735) Свтт. Иса­а­кия и Меле­тия, епи­ско­пов Кипр­ских. Мчч. Евсе­вия и При­с­ка. Сщмч. Алек­сандра Федо­се­е­ва пре­св. (1918) Сщмч. Алек­сия Стаб­ни­ко­ва пре­св. (1918) Сщмч. Кон­стан­ти­на Широ­кин­ско­го пре­св. (1918) Сщмч. Иоан­на Фле­ро­ва пре­св. (1918) Прмч. Мав­ри­кия (Поле­та­е­ва) иером. (1937) Мч. Васи­лия Кон­дра­тье­ва (1937). Сщмч. Вален­та Николь­ско­го пре­св. (1937) Сщмч. Алек­сандра Беля­ко­ва пре­св. (1937) Сщмч. Иоан­на Лаза­ре­ва пре­св. (1937) Сщмч. Андрея Бене­дик­то­ва пре­св. (1937) Сщмч. Пет­ра Саха­ров­ско­го пре­св. (1937) Сщмч. Иоан­на Николь­ско­го пре­св. (1937) Сщмч. Васи­лия Носо­ва пре­св. (1937) Сщмч. Иоан­на Быст­ро­ва пре­св. (1938) Сщмч. Васи­лия Крым­ки­на пре­св. (1942).

Фотографии

Икона Пресвятой Богородицы «Почаевская»

Ис­то­рия этой чу­до­твор­ной ико­ны Бо­го­ма­те­ри нераз­рыв­но свя­за­на с По­ча­ев­ским мо­на­сты­рём в честь Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (Укра­и­на). На го­ре, где ныне рас­по­ло­же­на Успен­ская По­ча­ев­ская лав­ра, в 1240 го­ду по­се­ли­лись два ино­ка.

Расписание богослужений

Помочь нашему храму

Написать письмоПомощь храму