4 октяб­ря. Обре­те­ние мощей свя­ти­те­ля Димит­рия, мит­ро­по­ли­та Ростовского
Свя­ти­тель Димит­рий, мит­ро­по­лит Ростов­ский, при­быв в 1702 году на Ростов­скую кафед­ру, преж­де все­го посе­тил мона­стырь свя­ти­те­ля Иако­ва, епи­ско­па Ростов­ско­го. В собор­ной церк­ви в честь Зача­тия Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы он совер­шил литур­гию, после кото­рой при всех при­сут­ство­вав­ших в…

Свя­ти­тель Димит­рий, мит­ро­по­лит Ростов­ский, при­быв в 1702 году на Ростов­скую кафед­ру, преж­де все­го посе­тил мона­стырь свя­ти­те­ля Иако­ва, епи­ско­па Ростов­ско­го. В собор­ной церк­ви в честь Зача­тия Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы он совер­шил литур­гию, после кото­рой при всех при­сут­ство­вав­ших в хра­ме опре­де­лил на пра­вой сто­роне место сво­е­го буду­ще­го погре­бе­ния со сло­ва­ми: “Се покой мой, зде все­лю­ся в век века”. Пре­ста­вил­ся свя­ти­тель Димит­рий 28 октяб­ря 1709 года. Несмот­ря на жела­ние Свя­ти­те­ля, выра­жен­ное в заве­ща­нии, духо­вен­ство и жите­ли Росто­ва про­си­ли при­быв­ше­го для погре­бе­ния место­блю­сти­те­ля пат­ри­ар­ше­го пре­сто­ла Рязан­ско­го мит­ро­по­ли­та Сте­фа­на Явор­ско­го совер­шить погре­бе­ние в собор­ном хра­ме горо­да, рядом с пред­ше­ствен­ни­ком свя­ти­те­ля Димит­рия, свя­ти­те­лем Иоасафом.

Мит­ро­по­лит Сте­фан, соблю­дая заве­ща­ние сво­е­го почив­ше­го дру­га, насто­ял на погре­бе­нии тела свя­ти­те­ля Димит­рия в ука­зан­ном месте. Одна­ко до при­бы­тия мит­ро­по­ли­та Сте­фа­на место погре­бе­ния при­го­тов­ле­но не было, хотя со дня кон­чи­ны про­шло око­ло меся­ца. В свя­зи с неот­лож­ным отъ­ез­дом мит­ро­по­ли­та Сте­фа­на из Росто­ва в выко­пан­ной моги­ле был сде­лан наско­ро заго­тов­лен­ный дере­вян­ный сруб, в кото­ром 25 нояб­ря было погре­бе­но тело свя­ти­те­ля. Это обсто­я­тель­ство, преду­смот­рен­ное Про­мыс­лом Божи­им, при­ве­ло к ско­ро­му обре­те­нию мощей.

В 1752 году про­из­во­дил­ся ремонт в собор­ной церк­ви мона­сты­ря, и 21 сен­тяб­ря при почин­ке опу­стив­ше­го­ся пола было обна­ру­же­но нетлен­ное тело свя­ти­те­ля Димит­рия. Место погре­бе­ния ока­за­лось сырым, дубо­вый гроб и нахо­див­ши­е­ся в нем руко­пи­си истле­ли, но тело свя­ти­те­ля, а так­же омо­фор, сак­кос, мит­ра и шел­ко­вые чет­ки сохра­ни­лись нетлен­ны­ми. После обре­те­ния у свя­тых мощей совер­ша­лось мно­же­ство исце­ле­ний, о чем было доне­се­но Сино­ду, по пред­пи­са­нию кото­ро­го в Ростов при­бы­ли Суз­даль­ский мит­ро­по­лит Силь­вестр и Симо­нов­ский архи­манд­рит Гав­ри­ил для осви­де­тель­ство­ва­ния мощей свя­ти­те­ля Димит­рия и про­ис­шед­ших чудес­ных исцелений.

После­до­вал указ Сино­да от 29 апре­ля 1757 года о при­чис­ле­нии к лику свя­тых свя­ти­те­ля Димит­рия, мит­ро­по­ли­та Ростов­ско­го и уста­нов­ле­нии празд­но­ва­ния 28 октяб­ря (день пре­став­ле­ния) и 21 сен­тяб­ря (день обре­те­ния мощей).

Тро­парь, глас 8

Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю, /​Росси́йский целе́бниче, и но́вый к Бо́гу моли́твенниче, /​списа́ньми твои́ми бу́их уцелому́дрил еси́, /​цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне, /​/​моли́ Хри­ста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Звез­ду́ Росси́йскую от Ки́ева возсия́вшую, /​и чрез Но́вград Се́верский в Росто́в дости́гшую, /​всю же стра­ну́ сию́ уче́ньми и чуде­сы́ озари́вшую, /​ублажи́м златослове́снаго учи́теля Дими́трия, /​той бо все́м вся напи­са́, я́же к наставле́нию, /​да всех приобря́щет, я́коже Па́вел Хри­сту́, /​/​и спасе́т правове́рием ду́ши на́ша.

Вели­ча­ние

Велича́ем тя, /​святи́телю о́тче Дими́трие, /​и чтим святу́ю па́мять твою́, /​ты бо мо́лиши о нас /​/​Хри­ста́ Бо́га на́шего.

Молит­ва свя­ти­те­лю Димит­рию, мит­ро­по­ли­ту Ростовскому

О всеблаже́нный святи́телю Дими́трие, вели́кий уго́дниче Хрис­то́в, Златоу́сте Росси́йский, услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́, и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколю́бцу Бо́гу, Ему́же ты ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки А́нгелы предстои́ши! Умо­ли́ Его́ благоутро́бие, да не осу́дит нас по беззако́ниям на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испро­си́ нам у Хри­ста́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, зем­ли́ благопло́дие и во всем вся́­кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от Ще́дрого Бо́га, но в сла́ву Его́ и в прославле́ние тво­е­го́ заступле́ния. Да́руй нам богоуго́дно прейти́ по́прище вре́менныя жи́зни; изба́ви нас возду́шных мыта́рств и наста́ви нас на путь, веду́щий в селе́ния пра́ведных, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, зря́щих Бо́жия лица́ неизрече́нную добро́ту. Це́рковь же Святу́ю от раско́лов и ересе́й сохра­ни́, ве́рных укре­пи́, заблужда́ющих обра­ти́ и всем да́руй вся, я́же ко спасе́нию и сла́­ве Бо́жией подоба́ющая; Оте́чество твое́ сохра­ни́ от враго́в ненаве́тно, но побора́й ору́жие Крестоно́снаго во́инства; и пода́ждь нам всем твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́еми, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем от вся́кия беды́ и напа́сти. Услы́ши моле́ние на́ше, о́тче Дими́трие, и моли́ непреста́нно о нас Всеси́льнаго Бо́га, сла́вимаго и поклоня́емаго в Трие́х Ипоста́сех, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В этот день свя­тая Цер­ковь так­же празд­ну­ет память:

Ап. от 70 Кодра­та (ок. 130). Прп. Дани­и­ла Шуж­гор­ско­го (XVI). Прп. Иоси­фа Зао­ни­ки­ев­ско­го (1612). Сщмчч. Ипа­тия епи­ско­па и Андрея пре­св. (ок. 730 – 735) Свтт. Иса­а­кия и Меле­тия, епи­ско­пов Кипр­ских. Мчч. Евсе­вия и При­с­ка. Сщмч. Алек­сандра Федо­се­е­ва пре­св. (1918) Сщмч. Алек­сия Стаб­ни­ко­ва пре­св. (1918) Сщмч. Кон­стан­ти­на Широ­кин­ско­го пре­св. (1918) Сщмч. Иоан­на Фле­ро­ва пре­св. (1918) Прмч. Мав­ри­кия (Поле­та­е­ва) иером. (1937) Мч. Васи­лия Кон­дра­тье­ва (1937). Сщмч. Вален­та Николь­ско­го пре­св. (1937) Сщмч. Алек­сандра Беля­ко­ва пре­св. (1937) Сщмч. Иоан­на Лаза­ре­ва пре­св. (1937) Сщмч. Андрея Бене­дик­то­ва пре­св. (1937) Сщмч. Пет­ра Саха­ров­ско­го пре­св. (1937) Сщмч. Иоан­на Николь­ско­го пре­св. (1937) Сщмч. Васи­лия Носо­ва пре­св. (1937) Сщмч. Иоан­на Быст­ро­ва пре­св. (1938) Сщмч. Васи­лия Крым­ки­на пре­св. (1942).

Фотографии

Икона Пресвятой Богородицы «Почаевская»

Ис­то­рия этой чу­до­твор­ной ико­ны Бо­го­ма­те­ри нераз­рыв­но свя­за­на с По­ча­ев­ским мо­на­сты­рём в честь Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (Укра­и­на). На го­ре, где ныне рас­по­ло­же­на Успен­ская По­ча­ев­ская лав­ра, в 1240 го­ду по­се­ли­лись два ино­ка.

Расписание богослужений

Помочь нашему храму

Написать письмоПомощь храму