28 сен­тяб­ря. Свя­той вели­ко­му­че­ник Никита
Свя­той вели­ко­му­че­ник Ники­та по наци­о­наль­но­сти был готом. Он родил­ся и жил на бере­гах Дуная. Постра­дал за Хри­ста в 372 году. Тогда хри­сти­ан­ская вера уже широ­ко рас­про­стра­ни­лась в стране готов. Свя­той Ники­та уве­ро­вал во Хри­ста и при­нял…

Свя­той вели­ко­му­че­ник Ники­та по наци­о­наль­но­сти был готом. Он родил­ся и жил на бере­гах Дуная. Постра­дал за Хри­ста в 372 году. Тогда хри­сти­ан­ская вера уже широ­ко рас­про­стра­ни­лась в стране готов.

Свя­той Ники­та уве­ро­вал во Хри­ста и при­нял Кре­ще­ние от гот­ско­го епи­ско­па Фео­фи­ла, участ­ни­ка I Все­лен­ско­го Собо­ра. Рас­про­стра­не­нию хри­сти­ан­ства ста­ли про­ти­вить­ся языч­ни­ки-готы, в резуль­та­те чего воз­ник­ла меж­до­усоб­ная брань.

После побе­ды Фри­ти­гер­на, воз­гла­вив­ше­го вой­ско хри­сти­ан и нанес­ше­го пора­же­ние языч­ни­ку Афа­на­ри­ху, вера Хри­сто­ва ста­ла успеш­нее рас­про­стра­нять­ся сре­ди готов. Епи­скоп Уль­фи­ла, пре­ем­ник епи­ско­па Фео­фи­ла, создал гот­скую азбу­ку и пере­вел на гот­ский язык мно­го свя­щен­ных книг.

В рас­про­стра­не­нии хри­сти­ан­ства сре­ди сопле­мен­ни­ков усерд­но тру­дил­ся и свя­той Ники­та. Сво­им при­ме­ром и вдох­но­вен­ным сло­вом он при­вел к Хри­сто­вой вере мно­гих языч­ни­ков. Одна­ко Афа­на­рих после пора­же­ния сумел сно­ва попра­вить свои силы, вер­нуть­ся в свою стра­ну и вос­ста­но­вить свое преж­нее могу­ще­ство. Оста­ва­ясь языч­ни­ком, он про­дол­жал нена­ви­деть хри­сти­ан и пре­сле­до­вать их. Свя­той Ники­та, под­верг­ну­тый мно­гим пыт­кам, был бро­шен в огонь, где и скон­чал­ся в 372 году.

Друг свя­то­го Ники­ты, хри­сти­а­нин Мари­ан, ночью отыс­кал тело муче­ни­ка, не повре­жден­ное огнем и оза­рен­ное чудес­ным све­том, пере­нес его и пре­дал погре­бе­нию в Кили­кии. Впо­след­ствии оно было пере­не­се­но в Кон­стан­ти­но­поль. Части­ца свя­тых мощей вели­ко­му­че­ни­ка Ники­ты позд­нее пере­не­се­на в мона­стырь Высо­кие Деча­ны, в Сербии.

Тро­парь, глас 4

Крест Христо́в, я́ко не́кое ору́жие усе́рдно восприи́м, /​и к боре́нию враго́в прите́кл еси́, /​и за Хри­ста́ пострада́в, /​после­ди́ огне́м свяще́нную твою́ ду́шу Го́споду пре́дал еси́: /​отону́дуже и даро́в исцеле́ния /​от Него́ сподо́бился еси́ прия́ти, /​великому́чениче Ники́то. /​Моли́ Хри­ста́ Бо́га /​/​спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Пре́лести посе́к держа́ву стоя́нием твои́м, /​и побе́ды прии́м вене́ц во страда́льчествех твои́х, /​со А́нгелы сла́вне ра́дуешися, /​Ники́то тезоимени́те, /​/​с ни́ми Хри­ста́ Бо́га моля́ непреста́нно о всех нас.

Вели­ча­ние

Велича́ем тя, /​страстоте́рпче святы́й великому́чениче Ники́то, /​и чтим честна́я страда́ния твоя́, /​я́же за Хри­ста́ /​претерпе́л еси́.

Молит­ва вели­ко­му­че­ни­ку Никите

О вели́кий страстоте́рпче Христо́в и чудотво́рче великому́чениче Ники́то! Припа́дающе к свято́му и чудотво́рному о́бразу тво­е­му́, по́двиги же и чуде­са́ твоя́ и мно́гое сострада́ние твое́ к лю́дем прославля́юще, мо́лим тя приле́жно: яви́ нам смире́нным и гре́шным свято́е и многомо́щное твое́ заступле́ние, се бо грех ра́ди на́ших не и́мамы свобо́ды чад Бо́жиих, е́же о потре́бах на́ших Го́спода и Влады́ку на́шего дерзнове́нно проси́ти, но тебе́ моли́твенника к Нему́ благоприя́тнаго предлага́ем и о твое́м предста́тельстве взыва́ем, испро­си́ нам у Го́спода благопотре́бныя да́ры душа́м и телесе́м на́шим, ве́ру пра́вую, спасе́ния наде́жду несомне́нную, любо́вь же ко всем нелицеме́рную, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, душ и теле́с здра́вие, зем­ли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, жите́йских потре́б дово́льство, ми́рное и благоче́стное на зем­ли́ житие́, христиа́нскую жития́ кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем суди́ще Христо́вом. Еще́ же, о страстоте́рпче Христо́в, у Царя́ Небе́снаго испро­си́ стране́ на́шей Росси́йстей мир, здра́вие и спасе́ние, и на вра­ги́ побе́ду и одоле́ние, благоустрое́ние, тиши­ну́ и благоде́нствие. Христолюби́вому во́инству бу́ди сора́тай и помо́щник на вра­ги́ и всем лю́дем правосла́вным яви́ твое́ свято́е заступле́ние: боля́щия исце­ли́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помо­зи́. Ей, уго́дниче Бо́жий и му́чениче долготерпели́вый! Не забу́ди святу́ю оби́тель твою́ и вся живу́щия в ней и подвиза́ющияся и́нокини же и мирски́я, но поспеш́и им в смире́нии и терпе́нии носи́ти и́го Христо́во и от вся́ких бед и искуше́ний ми́лостивне изба́ви. Всех у́бо нас при­ве­ди́ в ти́хое приста́нище спасе́ния и насле́дники сподо́би бы́ти пресве́тлаго Ца́рствия Христо́ва святы́ми твои́ми моли́твами, да сла́вим и пое́м вели́кия щедро́ты Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, и твое́ свято́е заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В этот день свя­тая Цер­ковь так­же празд­ну­ет память:

Пер­во­мч. архи­ди­ак. Сте­фа­на (обрет. мощей, 415). Свя­ти­те­ля Ака­кия, епи­ско­па Мели­тин­ско­го (обре­те­ние мощей, ок. 249 – 251). Муче­ни­ков двух дев, от меча скон­чав­ших­ся; Фео­до­та, Аскли­а­ды (Аскли­пи­о­до­ты) и Мак­си­ма (ок. 305 – 311); Пор­фи­рия, из лице­де­ев (361); Фео­к­ла; Вале­ри­а­на мла­ден­ца, Лео­ни­да. Бла­го­вер­ной цари­цы Пла­кил­лы, супру­ги бла­го­вер­но­го царя Фео­до­сия Вели­ко­го (ок. 379 – 395). Свя­ти­те­ля Иоси­фа, епи­ско­па Алаверд­ско­го (570). Пре­по­доб­ных Марии Егис­ской (нач. VII в.); Фило­фея пре­сви­те­ра, в Малой Азии (не позд­нее X в.); Гера­си­ма Зур­вий­ско­го. Свя­ти­те­ля Вис­са­ри­о­на, архи­епи­ско­па Ларис­ско­го (XVI). Пре­по­доб­но­му­че­ни­ка Мака­рия Солун­ско­го (1523). Ново­му­че­ни­ка Иоан­на Крит­ско­го (1811). Пре­по­доб­но­му­че­ни­цы Евдо­кии (1918); свя­щен­но­му­че­ни­ков Андрея, Гри­го­рия, Гри­го­рия, Иоан­на пре­сви­те­ров (1921); пре­по­доб­но­го Игна­тия (Бирю­ко­ва) архи­манд­ри­та, испо­вед­ни­ка, Воро­неж­ско­го (1932); свя­щен­но­му­че­ни­ков Димит­рия (Игна­тен­ко) про­то­и­е­рея, Крым­ско­го (1935); Иоан­на (Бороз­ди­на) про­то­и­е­рея, Мос­ков­ско­го; Иако­ва (Лео­но­ви­ча) пре­сви­те­ра, Твер­ско­го, Пет­ра пре­сви­те­ра и Нико­лая (Цвет­ко­ва) про­то­ди­а­ко­на; пре­по­доб­но­му­че­ни­цы Марии (Рыко­вой) и муче­ни­цы Люд­ми­лы (Пет­ро­вой), Чим­кент­ской (1937). Ико­ны Божи­ей Мате­ри Ново­ни­кит­ской (372).

Фотографии

Икона Пресвятой Богородицы «Почаевская»

Ис­то­рия этой чу­до­твор­ной ико­ны Бо­го­ма­те­ри нераз­рыв­но свя­за­на с По­ча­ев­ским мо­на­сты­рём в честь Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (Укра­и­на). На го­ре, где ныне рас­по­ло­же­на Успен­ская По­ча­ев­ская лав­ра, в 1240 го­ду по­се­ли­лись два ино­ка.

Расписание богослужений

Помочь нашему храму

Написать письмоПомощь храму