17 сен­тяб­ря. Вто­рое обре­те­ние мощей свя­ти­те­ля Мит­ро­фа­на, епи­ско­па Воро­неж­ско­го (1989)
В нача­ле 20-го века в Рос­сии уста­но­ви­лась без­бож­ная власть. В свя­зи с этим, 3 фев­ра­ля 1919 году мощи воро­неж­ско­го епи­ско­па Мит­ро­фа­на были вскры­ты осо­бой комис­си­ей без­бож­ни­ков. Осо­бую остро­ту вопрос о мощах при­нял в авгу­сте 1929 году,…

В нача­ле 20-го века в Рос­сии уста­но­ви­лась без­бож­ная власть. В свя­зи с этим, 3 фев­ра­ля 1919 году мощи воро­неж­ско­го епи­ско­па Мит­ро­фа­на были вскры­ты осо­бой комис­си­ей без­бож­ни­ков. Осо­бую остро­ту вопрос о мощах при­нял в авгу­сте 1929 году, когда в Воро­неж на покло­не­ние мощам при­шло очень мно­го палом­ни­ков. В свя­зи с этим пре­зи­ди­ум гор­со­ве­та Воро­не­жа издал поста­нов­ле­ние о закры­тии церк­ви Мит­ро­фа­нов­ско­го мона­сты­ря и изъ­я­тии мощей. Во вто­рой поло­вине ХХ века высо­ко­по­став­лен­ные свя­щен­но­слу­жи­те­ли неод­но­крат­но обра­ща­лись к вла­стям с прось­бой о воз­вра­ще­нии Церк­ви мощей свя­ти­те­ля Мит­ро­фа­на Воро­неж­ско­го и воз­об­нов­ле­нии мона­сты­рей в епархии.

4 сен­тяб­ря 1946 году архи­епи­скоп Воро­неж­ский и Остро­гож­ский Иосиф (Оре­хов) воз­бу­дил хода­тай­ство перед граж­дан­ски­ми вла­стя­ми о воз­вра­ще­нии веру­ю­щим нахо­дя­щих­ся в музее мощей свя­ти­те­ля, но от вла­стей после­до­вал отказ.

И толь­ко в сен­тяб­ре 1989 году мощи свя­ти­те­ля и чудо­твор­ца Воро­неж­ско­го Мит­ро­фа­на были воз­вра­ще­ны Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви. Так состо­я­лось вто­рое обре­те­ние мощей св. Мит­ро­фа­на. С тех пор мощи свя­ти­те­ля Мит­ро­фа­на пре­бы­ва­ют в Покров­ском кафед­раль­ном собо­ре Воронежа.

Тро­парь, глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости /​сло́вом и житие́м па́стве твое́й, о́тче смиренному́дре Митрофа́не, был еси́. /​Те́мже и во све́тлостех святы́х /​со́лнца светле́йше возсия́л еси́, /​венце́м нетле́ния и сла́вы украша́емь, /​моли́ Хри­ста́ Бо́га /​/​стране́ на́шей и гра́ду тво­е­му́ в ми́ре спасти́ся.

Кондак, глас 8

Воздержа́нием те́ло ду́ху порабо́тив, /​ду́шу же равноа́нгельну сотвори́в, /​святи́тельскою оде́ялся еси́ оде́ждею, я́ко вене́ц свяще́нства, /​и ны́не, всех Влады́це пред­стоя́, /​/​моли́, всеблаже́нне Митрофа́не, умири́ти и спа­сти́ ду́ши на́ша.

Вели­ча­ние

Велича́ем тя, /​святи́телю о́тче Митрофа́не, /​и чтим святу́ю па́мять твою́, /​ты бо мо́лиши о нас /​/​Хри­ста́ Бо́га на́шего.

Молит­ва свя­ти­те­лю Мит­ро­фа­ну Воронежскому

О святи́телю о́тче Митрофа́не, се мы гре́шнии, нетле́нием честны́х моще́й твои́х и мно́гими благодея́ньми, чуде́сно соде́янными и содева́емыми тобо́ю, уве́рившеся, испове́дуем, я́ко и́маши ве́лию благода́ть у Го́спода Бо́га на́шего, и всесмире́нно ко тво­е­му́ благосе́рдию припа́дающе, тебе́ мо́лимся си́це: моли́ о нас Хри­ста́ Бо́га на́шего, да низпосле́т всем чту́щим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно к тебе́ прибега́ющим бога́тыя ми́лости Своя́; да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, дух ве́дения и люб­ве́, дух ми́ра и ра́дости о Ду́се Свя́те, да вся ча́да ея́, чи́ста су́ща от мирски́х искуше́ний и плотски́х по́хотей и зла́го де́йствия злых духо́в, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́, и усе́рдно о соблюде́нии за́поведей Его́ ко спасе́нию душ свои́х да потща́тся. Па́стырем ея́ да даст Госпо́дь святу́ю ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, во е́же неве́рующия просвети́ти, неве́дущия наста́вити, сомня́щияся вразуми́ти, отпа́дшия от Правосла́вныя Це́ркве к ней возврати́ти, ве́рующия в ве́ре соблю­сти́, гре́шныя на покая́ние подви́гнути, ка́ющияся уте́шити и во исправле́нии жи́зни утверди́ти, и та́ко вся лю́ди ко угото́ванному ве́чному Ца́рству святы́х Его́ при­ве­сти́. Умо­ли́ Го́спода, уго́дниче Христо́в: ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зенный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш. Всем же в держа́ве лю́дем да да́рует благи́й Бог наш мир, тиши­ну́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х, па́че же ко исполне́нию за́поведей Его́ тща́ние неле́ностное; и да изба́вит ца́рствующия гра́ды, град сей и вся ины́я гра́ды и ве́си, от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла. Ей, святи́телю Бо́жий, да устро́иши моли́твами твои́ми вся блага́я душа́м и телесе́м на́шим; да и мы просла́вим в душа́х и телесе́х на́ших Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Хри­ста́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В этот день свя­тая Цер­ковь так­же празд­ну­ет память:

Прор. Бого­вид­ца Мои­сея (XVI в. до Р. Х.). Сщмч. Вави­лы, еп. Вели­кой Антио­хии, и с ним трех отро­ков: Урва­на, При­ли­ди­а­на, Еппо­ло­ния и мате­ри их Хри­сто­ду­лы (251) Ико­ны Божи­ей Мате­ри «Неопа­ли­мая Купи­на» (1680). Свт. Иоаса­фа, еп. Бел­го­род­ско­го (обрет. мощей, 1911). Ново­му­че­ни­ков Коло­мен­ска­го духов­на­го учи­ли­ща. Мц. Ерми­о­нии, дще­ри ап. Филип­па диак. (ок. 117) Мч. Вави­лы Нико­ми­дий­ско­го и с ним 84 отро­ков (IV). Мчч. Фео­до­ра, Миа­на, Иули­а­на и Кио­на (305 – 311). Прмч. Пар­фе­ния, игум. Кизи­л­таш­ско­го (1866). Сщмч. Пет­ра, митр. Даб­ро-Бос­ний­ско­го (1941; серб.). Собор Воро­неж­ских свя­тых. Сщмч. Гри­го­рия (Лебе­де­ва), еп. Шлис­сель­бург­ско­го (1937). Сщмч. Сер­гия, еп. Нарв­ско­го (1937). Сщмч. Пав­ла Васи­льев­ско­го пре­св. (1937) Сщмч. Иоан­на Васи­лев­ско­го пре­св. (1937) Сщмч. Нико­лая Лебе­де­ва пре­св. (1937) Сщмч. Нико­лая Сре­тен­ско­го пре­св. (1937) Сщмч. Иоан­на Ромаш­ки­на пре­св. (1937) Сщмч. Нико­лая Хво­ще­ва пре­св. (1937) Сщмч. Пет­ра Лебе­дин­ско­го пре­св. (1937) Сщмч. Миха­и­ла Бого­род­ско­го пре­св. (1937) Сщмч. Илии Измай­ло­ва пре­св. (1937) Прмч. Сте­фа­на (Кус­ко­ва) иером. (1937) Мч. Васи­лия Ежо­ва (1937). Мч. Пет­ра Лон­с­ко­ва (1937). Мч. Сте­фа­на Митюш­ки­на (1937). Мч. Алек­сандра Бло­хи­на (1937). Мц. Еле­ны Чер­но­вой (1943).

Фотографии

Икона Пресвятой Богородицы «Почаевская»

Ис­то­рия этой чу­до­твор­ной ико­ны Бо­го­ма­те­ри нераз­рыв­но свя­за­на с По­ча­ев­ским мо­на­сты­рём в честь Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (Укра­и­на). На го­ре, где ныне рас­по­ло­же­на Успен­ская По­ча­ев­ская лав­ра, в 1240 го­ду по­се­ли­лись два ино­ка.

Расписание богослужений

Помочь нашему храму

Написать письмоПомощь храму