15 октяб­ря. Пре­по­доб­ный Кас­си­ан Грек, Углич­ский чудотворец
Пре­по­доб­ный Кас­си­ан Грек, Углич­ский чудо­тво­рец, в миру Кон­стан­тин, про­ис­хо­дил из рода кня­зей Ман­гуп­ских. Он при­был в Моск­ву в соста­ве посоль­ства к вели­ко­му кня­зю Иоан­ну III вме­сте с царев­ной Софи­ей Палео­лог. Решив посвя­тить свою жизнь на слу­же­ние…

Пре­по­доб­ный Кас­си­ан Грек, Углич­ский чудо­тво­рец, в миру Кон­стан­тин, про­ис­хо­дил из рода кня­зей Ман­гуп­ских. Он при­был в Моск­ву в соста­ве посоль­ства к вели­ко­му кня­зю Иоан­ну III вме­сте с царев­ной Софи­ей Палео­лог. Решив посвя­тить свою жизнь на слу­же­ние Богу, пре­по­доб­ный откло­нил пред­ло­же­ние остать­ся при дво­ре вели­ко­го кня­зя и посе­лил­ся у Ростов­ско­го епи­ско­па Иоаса­фа. Когда епи­скоп уда­лил­ся на покой в Фера­пон­тов мона­стырь, за ним после­до­вал Кон­стан­тин. В оби­те­ли пре­по­доб­ный про­во­дил стро­гую подвиж­ни­че­скую жизнь.

Мона­ше­ство он при­нял после чудес­но­го ноч­но­го виде­ния пре­по­доб­но­го Мар­ти­ни­а­на, побуж­дав­ше­го при­нять постриг. Через неко­то­рое вре­мя свя­той Кас­си­ан оста­вил мона­стырь и неда­ле­ко от горо­да Угли­ча, при сли­я­нии Вол­ги и Учмы, осно­вал оби­тель в честь Успе­ния Божи­ей Матери.

Сла­ва о пре­по­доб­ном широ­ко рас­про­стра­ни­лась, и “нача­ли мно­зи люди при­хо­ди­ти бла­го­сло­ве­ния ради и виде­ти пустын­но-люд­ное житель­ство и бесе­до­ва­ти с ним”. Свя­той Кас­си­ан всех при­ни­мал с любо­вью, настав­ляя на путь спа­се­ния “тихи­ми словесы”.

Пре­по­доб­ный скон­чал­ся в глу­бо­кой ста­ро­сти 2 октяб­ря 1504 года. В Углич­ской лето­пи­си запи­са­но мно­го чудес, про­ис­шед­ших по молит­вам пре­по­доб­но­го, в част­но­сти, защи­та им сво­ей оби­те­ли от поль­ских вои­нов в 1609 – 1611 годах.

Память пре­по­доб­но­го Кас­си­а­на Углич­ско­го совер­ша­ет­ся так­же 21 мая, в день тезоименитства.

Тро­парь, глас 4

Ве́тхаго Ри́ма име́я воспита́ние, /​держа́ву оте́чества сво­е­го́, град Мангу́пский, оста́вль, /​и нивочто́же вмени́л еси́ княже́ние /​и сла́ву маловре́менную су́етнаго ве́ка Хри­ста́ ра́ди, /​и па́че земна́го бога́тства избра́ бога́тство себе́ Небе́сное и сла́ву ве́чную/ возвы́сив ум свой к Бо́гу, /​и житие́ свое́ со А́нгелы вожделе́л еси́ восприя́ти, /​промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́емь, /​и Богоспаса́емаго Угле­ча гра́да дости́гл еси́, /​и близ в преде́лех о́бласти его́, над Во́лгою реко́ю, в пусты́ню всели́вся, /​и оби́тель пресла́вну в честь Бо́жия Ма́тере воздви́гл еси́, /​и в ней те́ло свое́ предложи́в, я́ко дар освяще́н. /​Тем мо́лим тя, о́тче Кассиа́не, /​моли́ Хри­ста́ Бо́га, /​/​да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 5

Я́ко многосве́тлая звез­да́, /​возсия́л еси́ в Ру́сстей зем­ли́, о́тче Кассиа́не, /​и я́ко бога́тство драгоце́ннаго би́сера /​прии́де к нам от ве́тхаго Ри́ма /​и доше́д Богоспаса́емаго гра́да Угле­ча, /​и близ его́ Боже́ственным смотре́нием /​оби́тель всече́стну возгради́л, /​и це́рковь Ма́тере Бо́жия чуднови́дну созда́, /​и соз­ва́ и́нок мно́жества,/ с ни́ми же моли́ся Хри­сту́ Бо́гу /​изба́вити град сей от ва́рварскаго плене́ния, /​и междоусо́бныя бра́ни, и о́гненнаго запале́ния невреди́ма соблю­ди́, /​/​преподо́бне и Богому́дре о́тче Кассиа́не.

Вели­ча­ние

Ублажа́ем тя, /​преподо́бне о́тче Кассиа́не, /​и чтим святу́ю па́мять твою́, /​наста́вниче мона́хов /​/​и собесе́дниче а́нгелов.

Молит­ва пре­по­доб­но­му Кас­си­а­ну Греку

О преподо́бне о́тче наш Кассиа́не, вели́кий подви́жниче и уго́дниче Христо́в! Услы́ши нас, гре́шных, тебе́ ве́рою и любо́вию призыва́ющих, и вон­ми́ проше́нием на́шим. Я́коже ты оте́чество твое́ и княже́ние люб­ве́ ра́ди Бо́жия оста́вил еси́ и от Росси́йскаго самоде́ржца дае́мыя тебе́ гра́ды и ве́си не прия́л еси́, да Вы́шнее нетле́нное насле́дие получи́ши, та́ко и нас, грехолю́бно в су́етном ми́ре сем стра́нствующих, моли́твами твои́ми к люб­ви́ Бо́жией наста́ви и обра­ти́ ум наш ко внима́нию те́хже Небе́сных по́честей, да не прельща́емся тле́нными сего́ ми́ра красо́тами. О блаже́нне о́тче Кассиа́не, ты, вели́ким воздержа́нием и бде́нием плоть твою́ ду́ху покори́в, сотвори́л еси́ ю́ чи́стый сосу́д Свята́го Ду́ха. Испро­си́ и нам благода́ть сию́, да, плотски́я по́хоти попра́вше, духо́вно и богоуго́дно поживе́м в сие́ вре́мя, да́нное нам для приобрете́ния ве́чных неизрече́нных сокро́вищ. О вели́кий трудолю́бче и уго́дниче Бо́жий, я́ко име́яй дар зубны́я и о́чныя боле́зни цели́ти, огне́вицы же и долголе́тныя ра́ны, и вся́кия разслабле́ния врачева́ти, и от наси́лий бесо́вских стра́ждущих избавля́ти, исце­ли́ у́бо на́ша стра́сти душе́вныя и облег­чи́ нестерпи́мыя боле́зни теле́сныя, от бед и напа́стей защи­ти́, избавля́я нас от вся́каго искуше́ния и наси́льства диа́воля в жи́зни сей; в час же исхо́да душ на́ших предста́ни нам, вели́кий засту́пниче, и, прогна́в темностра́шныя зра́ки лука́вых духо́в, путево́дствуй нас до превы́спренняго Престо́ла вели́чества Бо́жия, да та́мо, узре́вше неизрече́нную сла́ву Хри­ста́ Бо́га на́шего, возблагодари́м тя, толи́каго предста́теля и засту́пника, и, с тобо́ю ку́пно соединя́яся ли́ком святы́х, согла́сно и единоду́шно чи́стою любо́вию воспое́м и просла́вим Безнача́льную Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В этот день свя­тая Цер­ковь так­же празд­ну­ет память:

Сщмч. Кипри­а­на, мц. Иусти­ны и мч. Фео­к­ти­ста (304). Блж. Андрея, Хри­ста ради юрод. (936). Блгв. кн. Анны Кашин­ской (пре­став­ле­ние, 1368). Мчч. Казан­ских: Иоан­на, Сте­фа­на, Пет­ра, Бори­са, Иако­ва, Фео­до­ра, Силь­ва­на, Фео­до­ра, Васи­лия, Фео­до­ра, Димит­рия, Миха­и­ла, Иоан­на и Васи­лия (XVI). Мчч. Дави­да и Кон­стан­ти­на, кнн. Аргвет­ских (740; груз.). Прав. вои­на Фео­до­ра Уша­ко­ва (1817). Мц. Алек­сан­дры Бул­га­ко­вой (1938).

Фотографии

Икона Пресвятой Богородицы «Почаевская»

Ис­то­рия этой чу­до­твор­ной ико­ны Бо­го­ма­те­ри нераз­рыв­но свя­за­на с По­ча­ев­ским мо­на­сты­рём в честь Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (Укра­и­на). На го­ре, где ныне рас­по­ло­же­на Успен­ская По­ча­ев­ская лав­ра, в 1240 го­ду по­се­ли­лись два ино­ка.

Расписание богослужений

Помочь нашему храму

Написать письмоПомощь храму