12 октяб­ря. Пре­по­доб­ный Кипри­ан Устюжский
Пре­по­доб­ный Кипри­ан Устюж­ский в миру был бога­тым зем­ле­вла­дель­цем, но, пре­зрев пре­ле­сти мира, при­нял Ангель­ский образ с име­нем Кипри­ан в оби­те­ли во Имя Пре­свя­той Тро­и­цы в Гле­дене. Жите­ли вновь осно­ван­но­го горо­да Устю­га про­си­ли пре­по­доб­но­го Кипри­а­на устро­ить оби­тель…

Пре­по­доб­ный Кипри­ан Устюж­ский в миру был бога­тым зем­ле­вла­дель­цем, но, пре­зрев пре­ле­сти мира, при­нял Ангель­ский образ с име­нем Кипри­ан в оби­те­ли во Имя Пре­свя­той Тро­и­цы в Гле­дене. Жите­ли вновь осно­ван­но­го горо­да Устю­га про­си­ли пре­по­доб­но­го Кипри­а­на устро­ить оби­тель где-нибудь неда­ле­ко от горо­да. Пре­по­доб­ный Кипри­ан, обой­дя город и осмот­рев мест­ность, избрал место при озер­ках, за Острож­ской осы­пью, и сна­ча­ла поста­вил кел­лию, а с 1212 года начал стро­ить оби­тель в честь Вве­де­ния во храм Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы и цер­ковь во имя Архи­стра­ти­га Миха­и­ла. Жите­ли Устю­га, видя Бого­угод­ную жизнь подвиж­ни­ка, при­но­си­ли ему все необ­хо­ди­мое для устрой­ства оби­те­ли, и мно­гие ста­ли под­ви­зать­ся вме­сте с пре­по­доб­ным Кипри­а­ном, кото­рый с радо­стью и любо­вью при­ни­мал всех.

Свя­тая оби­тель воз­рас­та­ла, пре­по­доб­ный Кипри­ан, по выра­же­нию устюж­ско­го лето­пис­ца, “был при­знан началь­ни­ком свя­той оби­те­ли и пас­ты­рем Хри­сто­ва ста­да”, но по сми­ре­нию не при­ни­мал свя­щен­ни­че­ско­го сана. О подви­гах пре­по­доб­но­го сви­де­тель­ство­вал камень, слу­жив­ший ему изго­ло­вьем, во вре­мя ноч­ных молитв подвиж­ник дер­жал его в руках, что­бы бодр­ство­вать и посто­ян­но пре­бы­вать в молитве.

Пре­по­доб­ный Кипри­ан пре­ста­вил­ся 29 сен­тяб­ря 1276 года и был погре­бен в осно­ван­ной им оби­те­ли. Впо­след­ствии на месте погре­бе­ния был постро­ен храм в честь Пре­по­ло­ве­ния Свя­той Пятидесятницы.

Тро­парь, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: /​прии́м бо крест, после́довал еси́ Хри­сту́, /​и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, /​прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней. /​/​Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Кипри­ане, дух твой.

Кондак, глас 2

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся, /​и непреста́нные моли́твы /​я́ко копие́ вручи́в кре́пко, /​пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния. /​Кипри­ане, о́тче наш, /​/​моли́ непреста́нно о всех нас.

Вели­ча­ние

Ублажа́ем тя, /​преподо́бне о́тче Кипри­ане, /​и чтим святу́ю па́мять твою́, /​наста́вниче мона́хов /​/​и собесе́дниче А́нгелов.

Молит­ва пре­по­доб­но­му Кипри­а­ну Устюжскому

О свяще́нная гла­во́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Кипри­ане, не забу́ди убо́гих твои́х до кон­ца́, но помина́й нас все­гда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помя­ни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не пре­мол­чи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Хри­сту́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть все­гда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испро­си́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от зем­ли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Хри­сту́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В этот день свя­тая Цер­ковь так­же празд­ну­ет память:

Прп. Кири­а­ка отшель­ни­ка (556). Свя­ти­те­ля Агри­ко­лая, архи­епи­ско­па Кеса­рии Кап­па­до­кий­ской. Муче­ни­ков Дады, Гавед­дая, сына Саво­рия, царя Пер­сид­ско­го, и сест­ры его Каз­дои и Каз­доя из дру­жи­ны их (ок. сер. IV); Гуде­лии (IV); Пет­ро­нии. Прп. Фео­фа­на Мило­сти­во­го. Свя­щен­но­му­че­ни­ка Иоан­на (Пом­ме­ра), архи­епи­ско­па Риж­ско­го (1934). Обре­те­ние мощей свя­ти­те­ля Иоан­на (Мак­си­мо­ви­ча), епи­ско­па Шан­хай­ско­го и Сан-Фран­цис­ско­го, чудо­твор­ца (1993).

Фотографии

Икона Пресвятой Богородицы «Почаевская»

Ис­то­рия этой чу­до­твор­ной ико­ны Бо­го­ма­те­ри нераз­рыв­но свя­за­на с По­ча­ев­ским мо­на­сты­рём в честь Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (Укра­и­на). На го­ре, где ныне рас­по­ло­же­на Успен­ская По­ча­ев­ская лав­ра, в 1240 го­ду по­се­ли­лись два ино­ка.

Расписание богослужений

Помочь нашему храму

Написать письмоПомощь храму